معنی کلمه مستقدمین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مستقدمین . [ م ُ ت َ دِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ مستقدِم (در حالت نصبی و جری ). پیش درآیندگان و پیشروان . رجوع به مستقدم شود.