معنی کلمه ذوالعابل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالعابل . [ذُل ْ ب ِ ] (اِخ ) ابن رحیب . یکی از ملوک حمیر است .