معنی کلمه مستفرنگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مستفرنگ . [ م ُ ت َ رَ] (ص ) نعت مفعولی برساخته از کلمه ٔ «فرنگ ». منحوت از فرنگ و فرنگی . فرنگی مآب . (یادداشت مرحوم دهخدا).