معنی کلمه پچوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پچوی .[ ] (اِخ ) (ابراهیم افندی ) یکی از کسان سردار لالامحمد پاشا. مورّخی ترک است . او بزمان سلطان مرادخان رابع میزیست و او راست تاریخ آل عثمان ، در دو مجلد.