معنی کلمه قاضی القضاة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاضی القضاة. [ ضِل ْ ق ُ ] (اِخ ) عبداﷲبن محمدبن نعمان . رجوع به قاضی ابن حیون شود.