معنی کلمه تیگران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تیگران . (اِخ ) نوه ٔ آرخه لائوس و پادشاه دست نشانده ٔ دولت روم در ارمنستان . به دوران سلطنت بلاش اول و امپراتوری نرون . ولی چون بلاش از این امر ناراضی بود، پس از لشکرکشی ها و مبارزات ممتد، دولت روم برادر او تیرداد را مجدداً به پادشاهی ارمنستان برگزید. و تیگران را از سلطنت برانداخت . رجوع به ایران باستان ج 3 ص 2436 و 2453 شود.