معنی کلمه هجونة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هجونة. [ هَُ ن َ ] (ع مص ) هجین گردیدن مرد. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

ناکس و فرومایه گشتن . (منتهی الارب ).

داخل شدن عیب در کلام . (اقرب الموارد). رجوع به هجنة شود.