معنی کلمه ذوالصوفة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالصوفة. [ ذُص ْ صو ف َ ] (اِخ ) لقب اسپی معروف از عرب و خزر و اعوج از نتاج او باشند.