معنی کلمه بنیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بنیر. [ ب َ ] (اِ)سپستان . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ) (فهرست مخزن الادویه ).