معنی کلمه تیغی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تیغی . (ص نسبی ) منسوب به تیغ.دارای تیغ: جوجه تیغی . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).