معنی کلمه ظری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظری . [ ظَ را ] (ع مص ) زیرک گردیدن .