معنی کلمه واهیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واهیة. [ ی َ ] (ع ص ) سست . (آنندراج ).

از هم افتاده . (غیاث اللغات ).

دریده . (آنندراج ).

تأنیث واه به معنی هرچیز مسترخی . (ازمنتهی الارب ). تأنیث واهی است . رجوع به واهی شود.