معنی کلمه شاه ابواسحاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شاه ابواسحاق . [ اَ اِ ] (اِخ ) ابواسحاق شیرازی اینجو ممدوح حافظ. رجوع به ابواسحاق اینجو شود.