معنی کلمه جانفشانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جانفشانی . [ ف َ / ف ِ ] (حامص مرکب ) زحمت سخت . کوشش بسیار. عمر را در خدمت دیگری صرف کردن . (ناظم الاطباء). صفت جانفشان . فدا کردن جان در... فداکاری . عمل آنکه جان را بر سر کاری یا در راه کسی فدا کند : با او ز خوشی و مهربانی کردی همه روزه جانفشانی . نظامی .