معنی کلمه ژان پنجم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان پنجم . [ن ِ پ َ ج ُ ] (اِخ ) پاپ مسیحی از سال 685 تا 686 م .