معنی کلمه ابومحمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابومحمد. [ اَ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) غسانی مملوک . شاعری مُقِل ّ است . (ابن الندیم ).