معنی کلمه مسترد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مسترد. [ م ُ ت َ رِدد ] (ع ص ) نعت فاعلی از استرداد. واپس خواهنده . رجوع به استرداد شود.