معنی کلمه گردرنگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گردرنگ . [ گ َ رَ ] (ص مرکب ) آنچه رنگ آن به گرد ماند. برنگ گرد.