معنی کلمه پجشک ستور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پجشک ستور. [ پ ِ ج ِ ک ِ س ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) بیطار. دام پزشک .