معنی کلمه قابل تجزیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قابل تجزیه . [ ب ِ ل ِ ت َ ی َ ] (ص مرکب ) تجزیه پذیر، آنچه بتوان اجزاء آن را تفکیک کرد.