معنی کلمه ذوالشرفات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالشرفات . [ ذُش ْ ش ُ رُ ] (اِخ ) (قصر...) صاحب مجمل التواریخ والقصص گوید: ذکر ایشان که در این عهد بر دیار عرب فرمان دادند. حمزه ٔ اصفهانی در تاریخ گوید که چند مرزبان بر دیار عرب از پارسیان فرمان دادند پراکنده ، کسانی را که به یمن ذکر کرده شد و دیگر سخت ؛ بر زمین کنده و حضرموت فرمان داد و شرح نکرده ست که اندر چه ایام .سینداد بر جایگاه سخت بنشست و قصر ذی الشرفات وی کرد، چنانکه شاعر گفته است ، و بضرورت دال را ذال گفت : اهل الخورنق و السدیر و بارق والقصر ذی الشرفات من سینداذ.