معنی کلمه تیره نین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تیره نین . [ رِ ن ِ ی َ ن ن ] (اِخ ) دریایی است میان ایتالیا و جزایر کرس و ساردنی و سیسیل . (از لاروس ).