معنی کلمه مستحبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مستحبة. [ م ُ ت َ ح َب ْ ب َ ] (ع ص ) تأنیث مستحب . نعت مفعولی است از مصدر استحباب . رجوع به استحباب و مستحب شود.