معنی کلمه ذوالشامة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالشامة. [ ذُش ْ شا م َ ] (اِخ ) لقب خالدبن جعفر برمکی از آنروی که بر مقدّم سر خالی داشت . رجوع به خالد شود.