معنی کلمه ژان پلانتاژنه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان پلانتاژنه .[ ن ِ پ ِ ژِ ن ِ ] (اِخ ) نام ملکه ٔ سیسیل و کنتس تولوز متوفی در سال 1200 م .