معنی کلمه آارس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آارس . [ اُ رُ ] (اِخ ) نام بندری به دانمارک دارای 78000 مردم .