معنی کلمه یسونجین بیگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یسونجین بیگی . [ ی َ ب َ ] (اِخ ) محترم ترین زن چنگیزخان مغول ، که پس از مرگ چنگیز فرزندان او زمام کارهای بزرگ را در دست گرفتند. (از تاریخ مغول ص 84 و 85). بزرگترین زنان چنگیز و مادر چهار پسر معروف او: توشی و جغتای و اوکای و تولی . (یادداشت مؤلف ) (از جهانگشای جوینی ج 1 ص 29). و رجوع به تاریخ مغول ص 109 شود.