معنی کلمه مستثئر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مستثئر. [ م ُ ت َ ءِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از استثئار. درخواست کننده ٔ کمک برای گرفتن خونبهای مقتول . (اقرب الموارد). رجوع به استثئار شود.