معنی کلمه بنشاندن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بنشاندن . [ ب ِ دَ ] (مص ) رجوع به نشاندن شود.