معنی کلمه یسومان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یسومان . [ ی َ ] (اِخ ) دو کوه نزدیک بهم اند وآنها را حیض و یسوم و یا فرقد و یسوم خوانند. راجز گوید: یا ناق سیری قد بدا یسومان . (از تاج العروس ).