معنی کلمه ناژرا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناژرا. [ ژِ ] (اِخ ) یکی از شهرهای اسپانیاست در کنار ریوناژریا و 2700 تن جمعیت دارد.