معنی کلمه لب گشودن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لب گشودن . [ ل َ گ ُ دَ ] (مص مرکب ) رجوع به لب گشادن شود.