معنی کلمه واه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واه . (ع صوت ) کلمه ٔ تحسین که در مقام تعجب و تحسین استعمال می کنند. (ناظم الاطباء). در عربی کلمه ٔ تحسین است به معنی چه خوش است و خوشا. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به واهاً شود.

در فارسی کلمه ٔ تعجب است ، و در تداول زنان علامت تعجب سخت و ترس باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا).

دریغا. افسوس . افسوسا. دریغ. آه .

(مص ) آه کشیدن . آه گفتن . (یادداشت مرحوم دهخدا).