معنی کلمه ذوالسنامین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالسنامین . [ ذُس ْ س َ م َ ] (ع ص مرکب )خداوند دو کوهان . جمل ذوالسنامین ، اشتر دو کوهانه .