معنی کلمه لاباثن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاباثن . [ ث ُ ] (اِ) نوعی حماض .