معنی کلمه ذوالسلومة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالسلومة. [ ذُس ْ س َم َ ] (اِخ ) یکی از اذواء است از بنی الهان بن مالک .