معنی کلمه عواجم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عواجم . [ ع َ ج ِ ] (ع اِ) دندانها، و مفرد آن عاجمة باشد. (از اقرب الموارد). رجوع به عاجمة شود.