معنی کلمه ساکرکونا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ساکرکونا. (هندی ، اِ) اسم هندی حجرالبهت است . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به حجرالباهت و حجرالبهت شود.