معنی کلمه ظرفیت نداشتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظرفیت نداشتن . [ ظَ فی ی َ ن َ ت َ ] (مص مرکب منفی ) حوصله نداشتن .

استعداد نداشتن . محسن تأثیر گوید : مغلوب گشت دلبر غالب حریف من ظرفیتی نداشت نگار ظریف من . (از آنندراج ).