معنی کلمه طرابلسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرابلسی . [ طَ ب ُ ل ُ ] (اِخ ) السید محمدبن ابراهیم الحسینی الطرابلسی . او راست : تفسیر الحسینی که جزء اول آن به آخر سوره ٔ بقره پایان یافته ، و در طرابلس شام بسال 1332 هَ . ق . چاپ شده است . (معجم المطبوعات ج 1 ستون 774).