معنی کلمه ابومحمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابومحمد. [ اَ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) بغوی . رجوع به حسین بن مسعودبن محمد فقیه ... شود.