معنی کلمه ژان بیستم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان بیستم . [ ن ِ ت ُ ] (اِخ ) وی چند ماهی در سال 1044 م . پاپ غیرقانونی بود.