معنی کلمه ثاعی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثاعی . (ع ص ) دشنام دهنده .

نسبت کننده کسی را به بدی .