معنی کلمه بنت الجبل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بنت الجبل . [ ب ِتُل ْ ج َ ب َ ] (ع اِ مرکب ) هضبة و صخره را گویند.

ماری که افسون در وی اثر نکند.

داهیه .

قوس و کمان . (از المرصع).