معنی کلمه ذوالرمحین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالرمحین . [ ذُرْ رُ ح َ ] (اِخ ) لقب مالک بن ربیعةبن عمروبن عامر که با دو نیزه و دو دست مبارزت می کرد. قاله الکلبی . (از حاشیه ٔ المرصع خطی پرغلط).