معنی کلمه زبان مرغان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زبان مرغان . [ زَ ن ِ م ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) منطق الطیر... در قصص پیغمبران آمده که سلیمان زبان مرغان میدانسته و در قرآن است : و عُلِّمْنا منطق الطیر. (قرآن 27 / 16).