معنی کلمه توماس مالتوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
توماس مالتوس . [ ت ُ ] (اِخ ) کشیش انگلیسی و عالم اقتصادی (1766-1834 م .). وی قاعده ای در علوم اقتصاد وضع نمود که خلاصه ٔ آن این است : چون سکنه ٔ روی زمین پیوسته سریعتر از تولید مواد حیاتی انتشار و بسط می یابند قوای دیگر به وسائل خاصی مانند قحطی ، امراض عمومی ، جنگ و غیره جلوی قوه ٔ زاد و ولد انسانی را نگرفته مانعاز تکثیر عظیم نفوس بشری نمی شوند. بنابراین پیشنهادمی نمود که به وسائل اجتماعی و اخلاقی حدودی برای سرعت ازدیاد نفوس بشری وضع شود. کتاب او موسوم است به گفتار درباره ٔ منشاء جمعیت . عقاید او را عموماً بر خلاف مبادی انسانیت و اخلاق ومزاحم حقوق طبقه ٔ فقرا دانسته اند. (از ذیل تاریخ ادبیات برون ترجمه ٔ علی اصغر حکمت ص 254). رجوع به مالتوس و مالتوزیانیسم شود.