معنی کلمه پتشتر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پتشتر. [ پ ُ ت ُت ُ ] (اِ) لغت بلوچستانی است . رجوع به پتگاو شود.