معنی کلمه صبغی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صبغی . [ ص َ غی ی ] (ع ص نسبی ) رنگ فروش . (مهذب الاسماء).