معنی کلمه مساکم اﷲ بالخیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مساکم اﷲ بالخیر. [ م َس ْ سا ک ُ مُل ْ لاهَُ بِل ْ خ َ ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ دعایی ) شام باخیر داراد خدای شما را. شب بخیر. عصربخیر. مسأکم بالخیر.